e-rejestracja
BIP

Utrzymanie czystości terenów placówek ZLA w 2016 roku

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1

nr tel./fax. 33 / 844-42-95

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Wprowadzenie: Wojciech Wokulski (2015-12-14 12:44:37)
Historia zmian: 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14
Licznik działu: 2744
 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Utrzymanie czystości terenów placówek ZLA w 2016 roku

2. Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie: www.zlaoswiecim.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego do godz. 800 na dziennik podawczy (pok. 119). Termin publicznego otwarcia ofert przypada na dzień 21 grudnia 2015r. godz. 830. Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiającego (pok. nr 120).

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać najpóźniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 Pzp oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust.1 Pzp, poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o zakresie i treści zgodnych z zapisami niniejszej siwz. Wykazując się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował wykazanymi w ten sposób zasobami, przedstawiając pisemne zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających mu zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzające w sposób bezsporny wolę udostępnienia oraz zakres udostępnionych zasobów, a także dokładnie wskazującego zamówienie, przy wykonywaniu którego oddaje on wymienione w zobowiązaniu zasoby do dyspozycji Wykonawcy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot udostępniający nie ponosi winy

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.

6. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%

Jakość środków – 10%

8. Kwota wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty

10. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14 grudnia 2015 r.

Przejdź do góry
OK
zamknij
 Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies