MENU...

Utrzymanie czystości terenów placówek Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w 2024 roku

Oświęcim, dnia 21.09.2023r.

D-423-4(1)-POZ-MK/2023

OGŁOSZENIE

Podstawa prawna: art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej / t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 /

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Oczekiwane oferty od lekarzy posiadających specjalizację z chorób wewnętrznych lub medycyny

rodzinnej lub posiadających doświadczenie w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

II. Miejsce i czas wykonywania świadczeń: Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim,

od poniedziałku do piątku, około 35 godzin tygodniowo, co najmniej 1 dzień

w tygodniu w godzinach przedpołudniowych i co najmniej 1 dzień w tygodniu w godzinach

popołudniowych.

III. Proponowana stawka wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy: 145,00zł brutto.

IV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

Czas związania umową:

Od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. z możliwością przedłużenia umowy do lat trzech.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Dyrektor ZLA p. Wojciech Wokulski, tel. 033-84-44-295.

Odbiór instrukcji przygotowania oferty wraz z projektem umowy:

Pokój 121, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – porady lekarza POZ – nie otwierać przed dniem 05.10.2023r. godz. 11.00 “

do dnia 05.10.2023r. do godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1,

32-600 Oświęcim, pok. 119.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Otwarcie ofert:

Dnia 05.10.2023r. godz. 11.00

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbędzie się wg kryteriów wyboru ofert: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, ceny-

udzielanych świadczeń.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1.Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia

ofert.

2.Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania Komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania na

stronie internetowej ZLA Oświęcim i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Protesty i odwołania:

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

Oferent może wnieść do Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

D-423-4(2)-POZ-MK/2023

KONKURS OFERT

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIĘCIMIU

Instrukcja przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać:

1.Dane o oferencie

– nazwę, siedzibę Oferenta,

– kserokopię zaświadczeń o wpisach do właściwych rejestrów (ewidencja działalności

gospodarczej, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą),

-kserokopię dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON,

-kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe / kserokopia prawa wykonywania zawodu, dyplomu specjalizacji, ukończonych kursów /.

2.Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny prowadzące indywidualną

praktykę lekarską, posiadające specjalizację z chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej

lub posiadające doświadczenie w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

3.Proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę pracy.

4.Propozycję harmonogramu udzielania świadczeń. Harmonogram powinien przewidywać

udzielanie świadczeń w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

Harmonogram stanowi integralną część umowy.

5.Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i instrukcji.

6.Oświadczenie o przyjęciu postanowień projektu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

7.Oświadczenie o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

po pozytywnym rozpatrzeniu oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany osobiście.

9.Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą regulacji RODO oraz oświadczenie do klauzuli

informacyjnej dotyczącej regulacji RODO.

10.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.

11.Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

12.Strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta.

13.Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie “ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

zdrowotnych – porady lekarza POZ – nie otwierać przed dniem 05.10.2023r. godz. 11.00 “

do dnia 05.10.2023r. do godz. 10.00.

D-423-4(3)-POZ-MK/2023

-wzór umowy –

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NR ………….

zawarta w dniu …………………. pomiędzy:

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1,

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS: 0000012869, NIP: 549-20-62-913, REGON: 357138472,

BDO: 000042484, reprezentowanym przez:

Dyrektora – p. Wojciecha Wokulskiego

zwanym w dalszej części umowy “ Zamawiającym”

a

……………………………………………………………..………………………………………………………..

Numer Księgi Rejestrowej …………………………………………………………………………

Organ Rejestrowy: …………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………; REGON: …………………………………………………………………

zwaną/ym w dalszej części umowy “Przyjmującym Zamówienie ”

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatna realizacja świadczeń zdrowotnych:

udzielanie porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej

Nr 4, ul. Garbarska 1; 32-600 Oświęcim

2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń wg harmonogramu:

……………………….-……………………………………

………………….-……………………………..

3.W okresach zwiększonej zachorowalności lub w przypadku konieczności zapewnienia zastępstw,

dopuszcza się zwiększenie liczby godzin udzielania świadczeń, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć czynności objętych umową osobom trzecim bez

zgody Zamawiającego.

5.Zamawiający dopuszcza przerwę w udzielaniu świadczeń w wymiarze łącznie 26 dni

kalendarzowych (w okresie rocznego obowiązywania umowy). Najdłuższa przerwa nie może

przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

Planowaną przerwę w udzielaniu świadczeń należy uzgodnić z Kierownikiem Przychodni

lub Zamawiającym.

§ 2

1.Za wykonane świadczenia Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie brutto będące sumą

wynagrodzenia za przepracowane w danym miesiącu godziny.

Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wynosi ………………..złbrutto.

Wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

nie może przekroczyć kwoty ……………………………………………………………………….

2.Rozliczenie za świadczenia objęte niniejszą umową będzie następować miesięcznie na podstawie

wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku.

4.Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie

w ……………………………………………………………………………………………………………………….

w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.

Rachunek należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do szóstego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało wykonane.

5.W razie niedotrzymania terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 3

1.Należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy polega na realizacji ustalonego harmonogramu

udzielania świadczeń.

2.Skutki finansowe nieprawidłowo wykonanego świadczenia, które zostało skutecznie

zakwestionowane przez NFZ ponosi Przyjmujący Zamówienie.

§ 4

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

z możliwością jej przedłużenia do lat trzech.

2.Umowa może zostać rozwiązana na skutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne

postanowienia umowy.

3.Do rażących postanowień umowy należą:

-brak współpracy z innymi świadczeniodawcami

-nieusprawiedliwione niewykonanie przedmiotu zamówienia

-wykorzystywanie sprzętu i aparatury dla innych celów niż objęte niniejszą umową

-skargi świadczeniobiorców

-niedotrzymywanie terminu płatności przez Zamawiającego

4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§ 5

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez

Zamawiającego.

2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Narodowy

Fundusz Zdrowia w zakresie określonym przez umowę Zamawiającego z Narodowym

Funduszem Zdrowia.

3.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez instytucje

do tego upoważnione.

§ 6

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości

z realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z wymogami NFZ.

§ 7

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

§8

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do znajomości listy badań, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może zlecić lekarz POZ.

W przypadku skierowania na badania, które nie leżą w kompetencji lekarza POZ,

Przyjmujący Zamówienie ponosi koszty ich wykonania.

§9

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna aktualne przepisy dotyczące udzielania świadczeń

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

§10

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujące przy świadczeniu usług wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się

do ich przestrzegania.

Oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na świadczenie usług objętych zamówieniem .

§ 11

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie.

§ 12

1.W razie nieusprawiedliwionego zaprzestania udzielania świadczeń w określonych umową

terminach Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 100,00zł. za jeden dzień

przerwy w udzielaniu świadczeń.

2.O planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń / trwającej 14 dni kalendarzowych / Przyjmujący

Zamówienie powiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej jednomiesięcznym

wyprzedzeniem.

W przypadku niedotrzymania tego obowiązku Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę umowną

w wysokości 100,00zł. za jeden dzień przerwy w udzielaniu świadczeń.

3.Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych.

§ 13

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa

w art. 25 ustawy o działalności leczniczej na wymagane aktualnymi przepisami sumy gwarancyjne.

Kserokopię umowy należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla

Przyjmującego Zamówienie

ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Kontakt...

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
strona WWW: https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

NIP: 549-20-62-913, Regon: 357138472

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8422081, 33 8422082, 510 204 961, 510 204 962
Poradnia D: 33 4824278
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824274
Poradnia Reumatologiczna: 33 4824275
Pracownia RTG: 33 4824273
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824272
e-mail: pr1@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 2

ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 842 39 16, 510 204 963, 510 204 966
Poradnia D: 33 842 25 45
e-mail: pr2@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 3

ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O i Poradnia D: 33 842 22 27, 33 842 28 46, 510 204 956, 510 204 959
e-mail: pr3@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 4

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8430595, 33 8432436, 33 4824210, 33 4824211, 510 204 960, 510 213 914
Poradnia D: 334824220
Punkt Szczepień: 33 4824221
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824222
Poradnia Laryngologiczna: 33 4824230
Poradnia Medycyny Pracy: 33 4824224
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824229
e-mail: pr4@zlaoswiecim.pl