MENU...

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
ul. Garbarska 1
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona informacyjna https://www.zlaoswiecim.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu. 

Deklarację sporządzono na podstawie ooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl

 • podwyższony kontrast (wszystkie elementy na stronie zachowują kontrast do tła w proporcji większej niż 5:1)
 • bezpieczny dla osób z zaburzeniami widzenia barw (deuteranopia, protanopia, tritanopia),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-10
Deklarację zaktualizowano dnia 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot.
Jednostka wykonuje coroczny audyt
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Bożena Tyran
e-mail: zla@e-post.pl
Telefon:  Bożena Tyran tel. 338444295, 334824200
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników informacji,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Zakładem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zakładu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.

Kontakt...

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
strona WWW: https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

NIP: 549-20-62-913, Regon: 357138472

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8422081, 33 8422082, 510 204 961, 510 204 962
Poradnia D: 33 4824278
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824274
Poradnia Reumatologiczna: 33 4824275
Pracownia RTG: 33 4824273
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824272
e-mail: pr1@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 2

ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 842 39 16, 510 204 963, 510 204 966
Poradnia D: 33 842 25 45
e-mail: pr2@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 3

ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O i Poradnia D: 33 842 22 27, 33 842 28 46, 510 204 956, 510 204 959
e-mail: pr3@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 4

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8430595, 33 8432436, 33 4824210, 33 4824211, 510 204 960, 510 213 914
Poradnia D: 334824220
Punkt Szczepień: 33 4824221
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824222
Poradnia Laryngologiczna: 33 4824230
Poradnia Medycyny Pracy: 33 4824224
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824229
e-mail: pr4@zlaoswiecim.pl