MENU...

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
ul. Garbarska 1
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona informacyjna https://www.zlaoswiecim.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018 rokiem lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu. 

Deklarację sporządzono na podstawie ooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot.

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://www.zlaoswiecim.pl

Najważniejsze

 • podwyższony kontrast (wszystkie elementy na stronie zachowują kontrast do tła w proporcji większej niż 5:1)
 • bezpieczny dla osób z zaburzeniami widzenia barw (deuteranopia, protanopia, tritanopia),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Poniżej pobierz plik z certyfikatem zgodności projektu graficznego z wytycznymi WCAG

Wszystkie

 • Treści nietekstowe posiadają tekstową alternatywę
 • Informacje, struktura, nagłówki, akapity oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.
 • Treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna.
 • Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 5:1,
 • Oprócz napisów rozszerzonych, linków menu oraz obrazów tekstu, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności.
 • W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony zostanie tak, aby uwzględniał zmiany właściwości wysokości linii, odstępu między akapitami (min. 2x wiekszym niż rozmiar czcionki), odstępu między literami (conajmniej 0.12-krotności rozmiaru czcionki), odstępu między wyrazami (do co najmniej 0,16 wielkości czcionki).
 • Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy (dodatkowe narzędzia nawigacyjne po naciśnięciu klawisza TAB, skrót klawiszowy „H” prowadządzy do głównej treści strony (do nagłówka H1))
 • Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu treści za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury,
 • Gdy treść się przesuwa użytkownik może ją wstrzymać poprzez ustawienie fokusu na dowolnym elemencie tej treści lub ustawienie kursora myszy w obrębie poruszającego się bloku
 • Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.
 • Istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus
  w kolejności, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści.
 • Cel każdego łącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników.
 • Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny (tryb wywoływany skrótem klawiszowym ins + F7).
 • Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy.
 • Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu.
 • Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych
  w ramach jednego zestawu stron internetowych, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane,
 • Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.
 • W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne,
  z wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy.

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-10
Deklarację zaktualizowano dnia 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Jednostka wykonuje coroczny audyt

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Bożena Tyran
e-mail: zla@e-post.pl
Telefon:  Bożena Tyran tel. 338444295, 334824200

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników informacji,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Zakładem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zakładu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.

Kontakt...

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68
strona WWW: https://www.zlaoswiecim.pl
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

NIP: 549-20-62-913, Regon: 357138472

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8422081, 33 8422082, 510 204 961, 510 204 962
Poradnia D: 33 4824278
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824274
Poradnia Reumatologiczna: 33 4824275
Pracownia RTG: 33 4824273
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824272
e-mail: pr1@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 2

ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 842 39 16, 510 204 963, 510 204 966
Poradnia D: 33 842 25 45
e-mail: pr2@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 3

ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O i Poradnia D: 33 842 22 27, 33 842 28 46, 510 204 956, 510 204 959
e-mail: pr3@zlaoswiecim.pl

Przychodnia Rejonowa nr 4

ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim


Rejestracja:

Poradnia O: 33 8430595, 33 8432436, 33 4824210, 33 4824211, 510 204 960, 510 213 914
Poradnia D: 334824220
Punkt Szczepień: 33 4824221
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 33 4824222
Poradnia Laryngologiczna: 33 4824230
Poradnia Medycyny Pracy: 33 4824224
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych: 33 4824229
e-mail: pr4@zlaoswiecim.pl